Flex Manager
21195 interim professionals
21195 professionals

 Select

Find similar resumes

interim manager coach assessor

interim manager coach assessor

Werkervaring interimmanager

Interim directeur op:
Basisschool Toermalijn te Duiven
Basisschool De Wegwijzer te Doetinchem
Basisschool St. Willibrordus te Spijk
Basisschool De Rietschoof te Opijnen
Basisschool Montessorischool te Zeist
Basisschool De Schilderoord te Zelhem
Basisschool St. Willibrordus te Stramproy

Directeur op
Basisschool De Drie Linden te Hellendoorn
Basisschool Nije Veste te Groenlo

Bovenschools directeur
Anne Frank scholen Doesburg (Montessori) en Ellecom

Algemeen directeur
Stichting Onderwijsgroep Spoenk

Werkervaring uitgewerkt
1 november 2013 tot en met 1 februari 2014: interim directeur Toermalijn Duiven.
De directeur van basisschool Toermalijn is een periode tevens tijdelijk directeur op een andere school van de Stichting geweest en heeft daar nu een vaste benoeming geaccepteerd. Er wordt getracht om binnen de vastgestelde kaders de nu ontstane directie vacature op Toermalijn zo spoedig mogelijk in te vullen. Toermalijn zit nu twee jaar onder de opheffingsnorm. De school heeft moeite met het organisatorisch anticiperen op de ‘nieuwe’ omstandigheden.
Een aantal opbrengsten
De school heeft nu helder en door het team gedragen beeld van de sterke en zwakke kanten van de school en de kansen en bedreigingen, waardoor men nu weet hoe er stapsgewijs op basis van een prioritering de komende jaren aan de verder ontwikkeling van de school gewerkt, geanticipeerd op de nieuwe omstandigheden, kan worden.
Er is met een andere inrichting van het gebouw, het opruimen, het updaten van de schoolgids, kalender, nieuwsbrief en een eerste aanpassing van de website een gerichte pr-start gemaakt.

16 januari 2012 tot en met 1 augustus 2013: Interim directeur De Wegwijzer te Doetinchem
Het betrof de vervanging van de directrice, die in eerste instantie een half jaar met verlof zou gaan, maar besloot niet meer op de school te willen en kunnen terugkeren. De Wegwijzer is een school met ongeveer 250 leerlingen verdeeld over twee locaties. Het leerlingaantal liep sterk terug met leegstand in beide gebouwen tot gevolg. De terugloop bleek niet alleen het gevolg te zijn van een krimpende bevolking. Op alle beleidsterreinen waren fundamentele aandachtspunten. Het ziekteverzuimpercentage was hoog. Ouders en leerkrachten waren ontevreden. De opdracht is twee keer verlengd.
Een aantal opbrengsten
De visie is opnieuw vastgesteld. De school is met een ‘nieuw’ concept gestart. De gebouwen zijn geschilderd en op het organisatiemodel afgestemd. De onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen liggen vastgelegd in een gedragen meerjarenbeleidsplan. De leerkrachten werken weer als team. Het ziekteverzuimpercentage is fors gedaald, het leerlingaantal gestabiliseerd. Ouders en leerkrachten zijn trots op hun school.

1 maart 2012 tot en met 1 juli 2013: Interim directeur St Willibrordus te Spijk
Het betrof de vervanging van de plotseling overleden directeur. De school had ongeveer 45 leerlingen, zat daarmee onder de opheffingsnorm en werd bedreigd in het voortbestaan als zelfstandige school met een eigen brinnummer. Het was de enige school van het dorp. De school was al enige tijd op zoek naar mogelijkheden om zich in de nabije omgeving (inclusief Duitsland) te profileren. Dit had nog niet geleid tot een concreet plan van aanpak .
Een aantal opbrengsten:
De visie is opnieuw vastgesteld. De school is gestart met een ‘nieuw’ concept en biedt nu ook de Duits taal aan alle kinderen aan. De onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen zijn vastgelegd in een gedragen meerjarenbeleidsplan. De school is opgeruimd en opgeknapt (achterstallig onderhoud weggewerkt en geschilderd).

Oktober 2010 tot en met juli 2011: interim directeur De Rietschoof te Opijnen
Het betrof een basisschool van de Stichting Fluvium met 100 leerlingen. Aan drie van de vier groepen werd door invallers lesgegeven. De intern begeleider en de directeur waren tevens ziek thuis. Het team en de medezeggenschapsraad hadden het vertrouwen in de directeur opgezegd. De school had een zwak inspectierapport.
Een aantal opbrengsten
De school wordt niet meer als zwak beoordeeld; de visie, meerjarenbeleidsplan 2011-2015 en jaarbeleidsplan 2011-2012 zijn op- en vastgesteld. Het arbeid gerelateerde ziekteverzuim is opgelost.

April 2011 tot 1 oktober 2011: begeleider re-integratieproces directeur
De directeur heeft met draagvlak van alle betrokkenen de directeurstaak weer geheel zelfstandig op zich genomen.

April 2011: verzorgen studiedag missie/visie in relatie met teamontwikkeling
Volgens de deelnemers is er een goede basis gelegd voor de toekomstige school-, en teamontwikkeling.

Mei/juni 2011: Begeleider re-integratieproces leerkracht
De leerkracht heeft weer met veel elan de werkzaamheden volledig opgepakt.

Augustus 2011: Verzorgen studiedag opbrengstgericht werken
De deelnemers geven aan een goed helder beeld te hebben gekregen van hetgeen opbrengst gericht werken inhoudt, de beginsituatie van de school en de individuele leerkracht en waar de school en de individuele leerkracht de komende jaren aan willen gaan werken.

2008 tot 1 oktober 2010: Algemeen Directeur Stichting Onderwijsgroep Spoenk
De Stichting bestaat sinds 1 januari 2008 en had ongeveer 600 leerlingen verdeeld over nu twee hoofd- en vier nevenvestigingen en 60 personeelsleden. Bij de verzelfstandiging en opstart was de organisatie niet extern ondersteund. Op de verschillende beleidsterreinen was nauwelijks beleid op- en vastgesteld en waren er vele actuele ontwikkelingen die om onmiddellijke actie vroegen. De zes scholen werden gezien als zes zelfstandige scholen. De onderwijskwaliteit was op drie scholen zwak en één school zeer zwak. Het stafbureau bestond uit een full time algemeen directeur en 0,1 FTE administratieve ondersteuning.

Een aantal opbrengsten: Het ontvlechtingproces met de gemeente is afgerond.
De visie en missie, strategisch beleidsplan 2010 -2014 en ICT-beleidsplan 2009-2013 zijn vastgesteld. Er ligt een nieuwe managementstructuur (met financiële ruimte voor een parttime algemeen directeur). In december 2010 zullen de meerjaren vervangingsplannen meubilair en onderwijsleerpakketten en de meerjarenbegroting vastgesteld worden.
De eindopbrengsten zijn in het schooljaar 2009-2010 voor het eerst op alle scholen boven het landelijk gemiddelde. Er is nog één zwakke school. Door het omzetten van twee hoofdvestigingen in nevenvestigingen is het voortbestaan van een onderwijsvoorziening in ieder dorp voorlopig gewaarborgd. Een aantal moeilijke personeelsdossiers zijn opgelost.

2005-2008: Directeur basisschool de Ni-je Veste
De school had 485 leerlingen verdeeld over twee locaties. De belangrijkste opdrachten waren de uit elkaar gegroeide locaties weer meer met elkaar laten samenwerken, onderwijsvernieuwing op gang brengen en de samenwerkingsproblemen in de onderbouw oplossen.
Een aantal opbrengsten:
Vastgestelde visie, meerjarenplanningen onderwijsbeleid, onderwijsleerpakketten, ICT en meubilair, invoering Taakspel, Ontwikkelingsvolgmodel, ‘Ni-je Leren’ aanschaffing nieuwe methoden taal en begrijpend lezen, afspraken over wijze van waarderen en administreren, invoering nieuw rapport, groei school, acceptabele samenwerking in de onderbouw.

2001-2005: Senior adviseur bij E&S Advies en Management in Leeuwarden (nu OSG)

1995-2001: Directeur Anne Frankscholen Doesburg/Ellecom
De school ontstond per 1 augustus 1995 na een fusie tussen een Montessorischool en een reguliere basisschool.
Beide scholen hadden moeilijke jaren achter de rug, door opheffingsgevaar tot deze unieke fusie (afstand van 7 km, verschillende onderwijskundige identiteit, twee gemeenten, twee begeleidingsdiensten en twee WSNS-verbanden) gedwongen.
De opdracht:
Maak beide scholen gezond, de fusie tot meer dan een papieren fusie, maar de hoofdvestiging
moet een Montessorischool blijven en de nevenvestiging mag geen Montessori-, Dalton- of Jenaplanschool worden.
Een aantal opbrengsten
Vastgestelde visie, meerjaren-, personeels- en kwaliteitszorgbeleidsplannen, een financieel gezonde één-pitter met een goed imago, een sterk toenemend leerlingaantal en hoge onderwijskwaliteit, ontwikkeling van leerkrachten tot locatieleiders en directeur, realisering
Buurtschoolplein en Montessoripeuterspeelzaal.

1987-1995: Directeur De Drie Linden
De school had 49 leerlingen en zat daarmee onder de instandhoudingsnorm. Bij mijn vertrek in 1995 had de school 80 leerlingen en zat daarmee ruim boven de norm. De school onderscheidde zich door de grote betrokkenheid van kinderen, ouders en leerkrachten, het streven om het onderwijs zo dicht mogelijk bij de kinderen aan te laten sluiten en goede opbrengsten.

1978-1987: Leraar basisonderwijs
In de periode 1978 – 1987 werkte ik op verschillende openbare basisscholen in Enschede.
Ik maakte deel uit van verschillende werkgroepen gericht op onderwijsvernieuwing.

Opleiding interimmanager

Assessor Competentie Thermometer
Trainingen teamcoaching, coachen op onderwijscompetenties, conflictbeheersing door mediation
Montessoriopleiding
Schoolleidersopleiding
Pedagogische academie

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Organisaties en mensen die 'vast' zijn komen te zitten, aan verandering toe zijn, en/of onvoldoende 'kwaliteit' (dreigen te gaan) leveren, weer tot gezamenlijke duurzame ontwikkeling brengen; weer (of nog meer) plezier in het werk laten krijgen; mensen (leerkrachten, ouders en kinderen) verbinden.

Talenkennis interimmanager

Nederlands

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here