Flex Manager
21195 interim professionals
21195 professionals

 Select

Find similar resumes

Beleidsadviseur, projectleider, afdelingshoofd, coordinator

Beleidsadviseur, projectleider, afdelingshoofd, coordinator

Werkervaring interimmanager

2008-heden: Freelance adviseur en trainer op het gebied van wonen, welzijn en zorg
Opdrachtenlijst:
- Gemeente Schagen, interim beleidsmedewerker Jeugd en Volksgezondheid
- Gemeente Haarlemmermeer, implementatie wetswijziging Wmo 1/1/10
- Trainer opvoedcursussen Regiocollege Zaanstreek Waterland
- Projectcoördinator mantelzorgproject gemeenten Beemster, Schermer, Graft-
De Rijp en Zeevang. Inmiddels 228 mantelzorgers geregistreerd, is
voorbeeldproject voor de provincie Noord-Holland!
- Beleidsnota mantelzorg voor deze vier gemeenten
- Projectleider Voorzieningen, begeleiding verplaatsing accommodaties
gemeente Zeevang
- Grote subsidieaanvraag bij ZonMW i.h.k.v. het Nationaal Programma
Ouderenzorg voor kennisinstituut PRIMO nh
- Subsidieaanvraag voor zorgcentrum Evean Lishof i.h.k.v. de Wmo en invoering zzp's.
- Reorganisatie Wmo loket naar nieuwe personele bezetting, nieuwe
werkprocessen en ketenafspraken. M.n. gericht op wonen-, welzijn- en zorg-
breed kijken en goede vraagverheldering.
- Interim beleidsadviseur bij gemeente Zeevang. Produkten: Nota’s jeugdbeleid
en Gezondheidsbeleid, inrichting wijksteunpunt en 1-loketfunctie.
- Consultancy voor gemeente Heiloo: Uitwerkingsnota’s mantelzorg,
vrijwilligerswerk, OGGZ/huiselijk geweld/verslavingszorg
- Mantelzorgproject gemeente Heiloo incl. beleidsnota

Trainingen en workshops:
- Opvoedcursus voor ouders: “Beter omgaan met pubers” voor het Regiocollege Zaanstreek Waterland
- Workshop digitaal lotgenotencontact bij de Borstkankervereniging Nederland
- Themadag lotgenotencontact voor het Nederlands Patiënten Consumenten
Platform
- Naast advieswerk bied ik deskundigheidsbevordering voor
cliëntengroepen (participatie) en medewerkers van instellingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
- Coaching (persoonlijke effectiviteit) met behulp van het Succes Management Spel


1/12/97-2008: Beleidsmedewerker Onderwijs en Welzijn bij de gemeente Oostzaan.
Werkzaamheden:
- Beleid Wet voorzieningen gehandicapten, subsidiebeleid (subsidieverordening derde tranche Awb), ouderenbeleid, volksgezondheid, jeugdgezondheidszorg (integratie JGZ vanaf 2003), maatschappelijke dienstverlening, breedtesport. Tevens cliëntenparticipatie een nieuwe impuls gegeven, mede in het kader van de Wvg.
- Voorbereiding beleid kinderopvang in het kader van de tijdelijke stimuleringsmaatregel Buitenschoolse opvang, produkt: Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen Luchtkasteel te Oostzaan.
- Projectleider WMO en WWZ. Produkten:
• Kadernota Wmo gereed en vastgesteld door de gemeenteraad in december 2005
• Beleidsplan Wmo klaar in maart 2006.
• Lokaal informatie- en serviceloket/WonenPlus (Wmo loket) was al in oktober 2004 gereed en in werking. Is nu Koploper als breed Wmo loket in project De Kanteling van de VNG.
• Invoering huishoudelijke verzorging is aanbesteed en in werking.
• Samen met de gemeente Landsmeer de aanvraag provinciale pilot Wonen, Welzijn, Zorg Landelijk gebied verzorgd als projectleider voor Oostzaan. De pilot is inmiddels door de provincie Noord-Holland toegekend en staat op de prioriteitenlijst nummer 1!
• Uitvoeringsprogramma WWZ met 20 deelprojecten is nu gereed en in werking. Projectleiding voor Oostzaan.
• Mantelzorgbeleid gereed
• Cliëntenparticipatie herijkt, Wmo raad (commissie Ouderen, Chronisch zieken en Gehandicapten) in werking
• Als ambassadeur van dit project, maar ook in het kader van mijn andere beleidsgebieden, heb ik presentaties verzorgd voor allerlei doelgroepen: burgers, cliënten en raadsleden.
• In het kader van de samenwerking en uiteindelijke ambtelijke gezamenlijke uitvoeringsorganisatie tussen de gemeenten Wormerland, Oostzaan en Landsmeer heb ik me bezig gehouden met de voorbereiding voor een gezamenlijke brede front- en backoffice Wmo voorzieningen.

1/6-1/12/97: Onderzoeksassistent bij United Notions/IMP, een training- en
consultancybureau op het gebied van intercultureel management.
Werkzaamheden:
- Verwerken van onderzoeksgegevens
- Verzenden van trainingsmateriaal
- Begeleiden van studenten
- Uitvoeren van onderzoeksvragen met behulp van het programma SPSS

1994-1/6/97: Staffunctionaris Personeelszaken en arbomanager bij de Dienst Sociale Werkvoorziening van de Gemeente Zaanstad, gedetacheerd vanuit Personeelsadviesbureau Alkmaar. Werkzaamheden:
- Opzet en implementatie van het Arbomanagement en de bedrijfshulpverlening. Tevens trainingen op dat gebied gegeven.
- Leveren van gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot personele en juridische aangelegenheden
- Schrijven collegevoorstellen over uiteenlopende onderwerpen.
- Projectmedewerker van verzelfstandigings- en reorganisatieprojecten, doen van onderzoek naar mogelijke efficiency-winsten.
- Start gemaakt met opzet kwaliteitszorgsysteem

1993-1994: Projectsecretaris van het project ter voorbereiding van de Wet Voorzieningen Gehandicapten in de gemeente Zaanstad. Alle voorkomende werkzaamheden:
- Secretariaat stuurgroep en projectgroep
- Oprichting regionaal Wvg-coördinatorenoverleg Zaanstreek/ Waterland (bestaat nog steeds, nu als overleg Prestatieveld 6 Wmo)
- Coördinatie project
- Contacten en onderhandelingen met leveranciers van hulpmiddelen, automatisering en WVG-advies
- Medewerking aan organisatie-opzet Woonzorgloket
- Organiseren symposia
- Produkt: Eerste gemeentelijke Verordening Voorzieningen Gehandicapten.

1991-1993: Directie-assistente van de adjunct-directeur Gemeentelijke Sociale Dienst van de gemeente Zaanstad. Werkzaamheden:
- Stafwerkzaamheden als het schrijven van notities, brieven e.d.
- Secretaris van de begeleidings-commissie Zaanwerk (project voor bemiddeling van langdurig werklozen, banenpoolers en JWG-ers), begeleiding directeur Zaanwerk
- Project-medewerker van werklozenprojecten en automatiseringsprojecten

1987-1990 Diverse banen in het bedrijfsleven via uitzendbureaus.


Opleiding interimmanager

A) Opleidingen
1974-1980: Gymnasium-B te Zaandam. Keuzevakken: Nederlands, Engels, Latijn, Frans, Wiskunde, Scheikunde, Geschiedenis

1980-1987: Doctoraal Sociale Wetenschappen (oude stijl): Orthopedagogiek specialisatie Zintuiglijk en Motorisch Gehandicapten en Zwakzinnigen.
Bijvakken:
- School- en Leermoeilijkheden
- Psychometrica en Testleer
- Onderwijskunde
- Kinderpsychiatrie
Stage bij de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind: Onderzoek naar de communicatieve vaardigheden van leerkrachten op de Ammanschool voor dove kinderen te Amsterdam.
Doctoraalscriptie: Turkse en Marokkaanse Gehandicapte Kinderen in Nederland, een landelijke enquête naar de ervaringen van leerkrachten in het speciaal onderwijs bij het werken met Turkse en Marokkaanse kinderen.

1989: Management voor Middenkader-B van het Instituut voor
Bedrijfswetenschappen

2000 HBDO Onderwijs en Welzijn, afstudeerjaar

2005-2006 Leergang projectmanagement WMO van de BAZN

2007 Masterclass Ketenmanagement Wmo bij Hogeschool Inholland

B) Cursussen

1987: Cursus vergadertechniek van de Federatieve Vrouwenraad
1990: Cursus WP 5.1., MS-DOS. Had al ervaring met programma's SPSS (statistiek),
Word voor Atari-ST, MS Word voor Macintosh, Tekstverwerker Philips 5020.
1991: NIMA-A (Marketing-diploma)
1992: Module Personeelsbeleid van de Open Universiteit
1993: Module Gemeentelijk Beleid van de Open Universiteit
Cursus DBase IV
1994 Cursus Arbocoördinator van het Nederlands Instituut voor
Arbeidsomstandigheden
1995: Cursus WP 6.0
1996 Cursus Vlot en Begrijpelijk Schrijven van Bureau Zuijdgeest
1997: Cursus SPSS 7.0 van de Universiteit van Amsterdam
1998: MS Office bij gemeente Oostzaan
2000: Cursus projectmatig werken en cursus budgetbeheer bij gemeente Oostzaan


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Daadkrachtig, flexibel, snel denken, snel schakelen tussen onderwerpen en beleidsvelden, vlot handelen. Vriendelijk, zorgvuldig.

Talenkennis interimmanager

Nederlands, Engels

Overig

Vrijwilligerswerk
- Voorzitter Scouting Koog-Zaandijk
- Tot kortgeleden beheer kinderboerderij De Veldmuis te Zaandam
- Tot kortgeleden in het weekend en vakanties beheerder natuurvriendenhuis Banjaert te Wijk aan Zee

Hobbies: Zeilen, zwemmen, fitness, puzzelen, borduren Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here