Flex Manager
21195 interim professionals
21195 professionals

 Select

Find similar resumes

Interim Manager

Interim Manager

Werkervaring interimmanager

Mei 2013 – heden
Adviseur Streekomroep Reindonk, Horst aan de Maas

01Augustus 2012 – Mei 2013 Interim Directeur Streekomroep Reindonk, Horst aan de Maas

Eerste taak was het voor 01-02-2013 ontwikkelen van een, zowel intern als extern, breed gedragen bedrijfsplan welke als basis kan dienen voor de transformatie van deze lokale omroep naar de gewenste “nieuwe organisatie” en die voor de jaren 2013 – 2015 een handleiding is voor bestuur en directie voor het te voeren beleid op alle inhoudelijke en organisatorische vlakken.
Vanaf 01-02-2013 interim Directeur met als doel de eerste organisatorische stappen te maken en het zoeken en inwerken van een vaste directeur/eindredacteur.


Maart 2012 – heden Ondersteuner Regio Pilot Enschede
TV Enschede FM / OLON

TV Enschede FM (lokale omroep van het jaar 2011 en 2012) heeft, in samenwerking met de OLON, een pilot opgezet, met een looptijd van drie jaar. De bedoeling van de pilot is dat omroepen in de regio Twente, waar nuttig voor alle partijen, samen gaan werken en op die maniereen kwaliteitsslag gaan maken die zij als lokale omroep alleen nooit zouden kunnen realiseren. Dit moet weer leiden tot een verbetering van het lokale media-aanbod in alle gemeenten en daarmee invulling gaan geven aan die derde laag van de publieke omroep.
FlexManagement is hierbij betrokken als organisatieadviseur en als kartrekker van de ontwikkeling van een centrale facilitaire organisatie (realiseren van schaalvoordeel op vele gebieden) en organisatie ondersteuning in zijn algemeenheid.Maart 2012 – heden Interne analyse en mentale trainingen
Royal Antwerp Hockey Club (Heren Nationaal)

Vraag van het begeleidingsteam van RAHC was om in het seizoen 2011-2012 twee trainingen en twee wedstrijden te analyseren, om vervolgens advies te geven op welke wijze de focus van spelers verbeterd zou kunnen worden.
Dit advies werd uitgebracht en veel punten werden direct toegepast. Gevolg is dat FlexManagement in de voorbereiding op en gedurende het seizoen 2012 – 2013 een volledig mentaal programma mag uitvoeren.


November 2011 – heden Interim Voorzitter
Opus28

OPUS28 is een in 2007 opgericht theatergezelschap en heeft haar zetel n het Klokgebouw op Strijp-S in Eindhoven. Zij specialiseert zich in multidisciplinaire locatieproducties die midden in de samenleving staan.
Na de oprichting heeft OPUS28 een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt, waarbij echter aan zowel de organisatorische als financiële kant te weinig aandacht werd geschonken. Hierdoor kwam de organisatie medio 2011 ernstig in de problemen. Mede op verzoek van de artistiek leider heeft FlexManagement de interim voorzittersrol op zich genomen en het Project “De survival” (van probleem tot oplossing in 365 dagen) geschreven. Dit plan wordt op dit moment uitgevoerd. Resultaten tot nu toe zijn dat er geen directe schulden meer zijn, er een actief (op afstand) en voltallig interim bestuur is aangetreden en de eerste voorstelling weer gepland is. Dit alles ook mede door de medewerking van het Strijp-S Cultuur Fonds, woningcorporatie Trudo en de afdeling cultuur van de Gemeente Eindhoven.


September 2011 – heden Initiatiefnemer en ondersteuner opzet bedrijfsmatige poot
OLON

Vanuit het Visieplan 2012 van de OLON is FlexManagement betrokken bij de opzet van een aantal centrale voorzieningen voor de lokale omroepen in Nederland. Hierbij moet gedacht worden aan het feit dat de OLON
haar dienstverlening gaat optimaliseren en middelen ter beschikking gaat stellen waarmee alle omroepen de sectorambitie kunnen waarmaken: van kennisuitwisseling tot standaarddocumenten, van juridische ondersteuning tot gezamenlijke infrastructuren. FlexManagement kijkt hierbij vooral naar de bestuurlijke, organisatorische en facilitaire kant.


Augustus 2011 – heden Loop- en mentaal trainer
MHC Oranje Zwart

Oranje Zwart is binnen de hockeywereld bij zowel de dames als de heren een topclub. Om de opleiding van jeugd meer inhoud te geven is er een nieuw beleid ingezet. Een beleid waarbinnen naast het beïnvloeden van hockeytechnische en –tactische vaardigheden ook uitvoering wordt gegeven aan het beïnvloeden van de fysieke en emotionele fitheid van een speler (snelheid, lenigheid, kracht, coördinatie maar ook slaap, voeding, ontspanning, sociale contacten) en de mentale gesteldheid (zelfkennis, mentale vaardigheden, mentale kracht, motivatie en inspiratie).
Binnen dit geheel is FlexManagement, na een periode van vrijwillige inzet, verantwoordelijk voor zowel de mentale- als de looptrainingen bij de jeugd van 12 tot 18 jaar. Hierbij maakt FlexManagement, naast het zelf verzorgen van trainingen, ook gebruik van het “coach de coach” principe en zet hiervoor ook stagiaires van de Fontys Sporthogeschool in.


December 2012 Adviseur Gemeente Lingewaard.

Advies verzorgd welke van de twee aanvragers voor een zendmachtiging een positief advies van de gemeenteraad van Lingewaard zou moeten krijgen. Op basis van het advies van de gemeenteraad zal het Commissariaat van de Media een zendvergunning afgeven waarmee een van de partijen lokale omroep van Lingewaard zal worden.


Februari 2011 Mentale training
HOD Meisjes A1 (Topklasse)

Omdat het team uit erg veel verschillende en dus ook soms botsende karakters bestond, vonden de coaches het noodzakelijk een aantal mentale sessie in te bouwen die gericht waren op teambuilding. Resultaat was dat in korte tijd de teamleden zichzelf en elkaar beter leerden kennen wat veel positieve effecten had op het spel. Uiteindelijk resultaat was dat HOD MA1 2e werd in de Jeugd Top Klasse, wat voor een kleine vereniging een goed resultaat is


December 2010 Mentale training
HOD Heren 1 (3e klasse)

Het doel: “Spelers en begeleiding weten wat het betekent om deel uit te maken van het 1e herenteam van HOD, kennen en onderschrijven het doel waar ze als team naartoe werken en respecteren ieders individuele inbreng daarin zodat de kans op degradatie tot een minimum beperkt blijft” werd behaald.Oktober 2011 – oktober 2012 Begeleiding fusieproces tussen 2 Lokale Omroepen
Gemeente De Ronde Venen

Nadat de beide lokale omroepen in De Ronde Venen zelf niet in staat bleken een fusie te bewerkstelligen, heeft de gemeente De Ronde Venen na ruggespraak met de OLON FlexManagement ingehuurd om het fusieproces opnieuw op te starten en te begeleiden.
De opdracht werd een tweeledige:
1. het opzetten van een door beide partijen gedragen plan van aanpak waarin de verschillende fusiestappen duidelijk werden beschreven;
2. het uitvoeren van onder punt 1. genoemd plan, waardoor in samenwerking met beide omroeporganisaties een gezamenlijke omroeporganisatie ontstaat.

Het algemene resultaat van de uitvoering van deze opdracht is op dit moment dat er binnen afzienbare tijd een door alle partijen gedragen bedrijfsplan voor de Stichting Publieke Lokale Media Instelling Ronde Venen ontwikkeld is, waardoor de gemeenteraad kan adviseren deze Stichting aan te wijzen als publieke lokale media instelling.

De eerste gezamenlijke TV en radio uitzendingen wordt binnenkort verwacht.
Oktober 2010 – april 2012 Zakelijk Directeur
Outsiders21 BV

Het doel van Outsiders21 is de directe leefwereld van mensen te verbeteren. Verbeteringen die moeten leiden naar zelfredzaamheid en het (opnieuw) aan kunnen gaan van eigen verantwoordelijkheid. Dit middels begeleiding, training, ondersteuning en coaching.
Het uiteindelijke resultaat is dat de deelnemers aan trajecten van Ouitsiders21 vanuit eigen verkregen vertrouwen gedurende het traject, zich opnieuw kunnen verbinden met de directe en indirecte leefomgeving met een doel- en actiegerichte uitstraling naar hun leef-, leer- en werkklimaat, waarin ze middels die eigen verantwoordelijkheid richting kunnen geven aan een goed functionerend en zelfstandig bestaan.
Mede door de persoonlijke benadering is er een uitstroom van 83%. Dit houdt in dat 83% van de deelnemers die middels Outsiders21 aan hun persoonlijke ontwikkeling werken, succesvol uitstromen.

Het is de verantwoordelijkheid van FlexManagement om alle financiële processen (van het opstellen van offertes via het innen van trajectgelden tot de algemene financiële organisatie van Outsiders21) af te wikkelen.
Tevens is FlexManagement verantwoordelijk voor het verkrijgen van nieuwe opdrachten door het, samen met partners, opzetten van nieuwe trajecten voor de doelgroep.

Verder was FlexManagement verantwoordelijk voor schuldsanering en doelbegeleiding van cliënten.


Juni 2010 – augustus 2010 Interim Directeur. (2e termijn)
Stichting Historisch OpenluchtMuseum Eindhoven

In vervolg op de interim periode 2003 – 2007, na het vertrek van de zittende directeur en voor de komst van een nieuwe directeur, een korte tweede periode als interim directeur. FlexManagement had daarbij de volgende taken en verantwoordelijkheden:
• algemene dagelijkse leiding
• personeel (30 fte en 120 vrijwilligers)
• de coördinatoren van HOME in werkzaamheden en initiatieven ondersteunen, teneinde een effectieve en efficiënte uitvoering van taken en verantwoordelijkheden te realiseren
• sturing geven aan het activiteitenprogramma (inclusief evenementen)
• dreigend financieel tekort terug te brengen naar een acceptabel niveau
• in kaart brengen van omzet uit horeca en winkel in relatie tot de kosten
• specifiek sturen op initiatieven om de omzet uit horeca en winkel op korte termijn te verhogen (vermeerderen opbrengst per bezoeker).
• het opstellen en beschikbaar stellen van een overdrachtdossier bij het beëindigen van het nieuwbouwproject
• bijdragen aan het adequaat inwerken van de opvolger c.q. de directeur.
Oktober 2008 – oktober 2010 Interim Directeur
Stichting Omroep Eindhoven (nu Studio040)

Stichting Omroep Eindhoven is een publieke lokale omroep.

Nadat door FlexManagement in opdracht van de gemeente Eindhoven een rapport is opgesteld (2008/2009), heeft het bestuur van Stichting Omroep Eindhoven aan FlexManagement gevraagd om tot het verkrijgen van de aanvullende subsidie (€ 1,65 miljoen) en de daaraan gekoppelde functie van directeur/hoofdredacteur, het interim directeurschap te vervullen.
Er zijn in deze periode diverse veranderingen doorgevoerd, waardoor de ombouw naar een semiprofessionele organisatie vorm heeft gekregen. Er is een nieuwe structuur ingevoerd, een nieuw vrijwilligersbeleid ontwikkeld en er zijn samenwerkingsvormen ontwikkeld met scholen die de Omroep gebruiken als leer-, werk-, ervarings- en stageplaats. Hierdoor is er meer zekerheid en continuïteit.
Samenwerkingspartners zijn gezocht en de gemeente Eindhoven heeft, na het oplossen van een aantal grote organisatorische en financiële problemen, op basis van het in mei 2009 ingediende strategisch bedrijfsplan op 1 december 2009 een subsidie ter beschikking gesteld van totaal € 1,65 miljoen. De samenwerkingsvoorstellen richting Omroep Brabant hebben € 150.000 opgebracht, waardoor het totale budget (andere inkomsten nog niet meegerekend) voor de jaren 2010-2012 in totaal € 1,8 miljoen is.

Tot de komst van de nieuwe directeur in augustus 2010 is een sterk flexibele en financieel gezonde organisatie opgebouwd die bestaat uit een gezonde mix van vaste medewerkers, freelancers, tijdelijke medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. In totaal ca. 75 mensen, waarvan ca. 60 vrijwilligers.Oktober 2008 – oktober 2010 Persoonlijk coach
Dienst Welzijn Zorg en Inkomen Eindhoven

Op verzoek van de wethouder van sociale zaken in Eindhoven, heeft FlexManagement de coaching verzorgd van een voormalig roofovervaller en ex-gedetineerde, die bij de start van het project thuis- en dakloos was, diverse werk- en taakstraffen moest volbrengen en totaal geen inkomen had. Persoon in kwestie wilde met dit leven stoppen en op deze wijze geen voorbeeld zijn voor zijn twee kinderen.
FlexManagement heeft een team samengesteld van vijf mensen met ieder een eigen professionaliteit en discipline. De vele coachingsgesprekken die door dit team zijn gevoerd, hebben tot gevolg gehad dat de persoon in kwestie een eigen (huur)huis heeft, alle werk- en taakstraffen afgewerkt zijn, de schuldsanering is gestart en hij met goed gevolg gedurende drie maanden stage heeft gelopen.

Inmiddels heeft de cliënt werk, zodat stabiliteit en continuïteit voor deze persoon in het vooruitzicht blijven.


Augustus 2008 – maart 2009 Adviseur
Stichting Arbeid en Gezondheid Beroepsvervoer

De SAGB is een stichting die zich inzet voor verbetering van de gezondheid van mensen in de vervoerssector.

Vraagstelling was een plan op te stellen met als doel een substantieel aantal mensen middels werving/selectie, opleiding en eventueel middels een “transferpunt” (arbeidspool) toe te leiden naar en in te laten stromen in de vervoerssector.
Na een inventarisatie van de vraagkant (taxi, koerier, personenvervoer, besloten bus, openbaar vervoer en vrachtwagen) en aanbodzijde (gemeentelijke diensten van Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Helmond: CWI WZI in combinatie met het onderwijs (ROC, VTL) en andere relevante partijen (TLN, SAGB, SFT, KNV, EVO), is geanalyseerd of er een haalbaar en uitgewerkt plan opgeleverd kon worden, waarmee een nieuw op te richten projectgroep direct aan de slag zou kunnen gaan. Bij dit alles werd FlexManagement bijgestaan door een specialist op het gebied van arbeidsvraagstukken.
In maart 2009 was de conclusie dat er geen mogelijkheden waren mensen toe te leiden naar de vervoerssector. De economische omstandigheden hadden de vraag achterhaald. Het plan is in 2010 wel gebruikt als onderligger om een transferpunt te ontwikkelen om chauffeurs die door de slechte economische omstandigheden ontslagen werden, bij andere vervoerders onder te brengen.


April 2008 – oktober 2008 Directeur a.i.
Stichting SupportPunt Eindhoven

Het verder ontwikkelen van Stichting SupportPunt Eindhoven. Dit is het vervolg op het kwartiermaken voor de diensten MO en WZI van de gemeente Eindhoven. Tot de taken behoren:
• onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte bij 300 kleine instellingen door middel van een enquête
• organisatie uitbouwen naar 20 FTE
• ondersteuning geven bij het zoeken van een directeur en deze inwerken
• optuigen van een dynamische organisatie die op een zo efficiënt mogelijke wijze de kleine instellingen in Eindhoven kan ondersteunen
• adviseren van kleine instellingen
• zoeken naar samenwerkingsvormen
• ontwikkelen van producten die “verkoopbaar” zijn
• ontwikkelen van werkgelegenheidsprojecten

Tevens wordt door FlexManagement in opdracht van Stichting SupportPunt Eindhoven een diepteonderzoek uitgevoerd naar een Eindhovense stichting die momenteel sterke problemen kent. Het onderzoek heeft geleid tot een plan waarin op zeer praktische wijze wordt uitgestippeld wat de betreffende organisatie gevolgtijdelijk moet ondernemen om verder te groeien. Uiteindelijk heeft de gemeente Eindhoven op basis van dit plan € 100.000 ter beschikking gesteld om dit plan uit te voeren.

In oktober 2008 is een directeur voor SupportPunt aangesteld die nu nog steeds werkt aan de verdere uitbouw van deze stichting.
November 2007 – maart 2008 Projectleider
Gemeente Eindhoven
Dienst MO en Dienst WZI

Het kwartiermaken voor een op te zetten facilitair bedrijf voor kleine instellingen en werkgelegenheidsprojecten. Tot de taken behoren:
• gesprekken met de Dienst MO en de Dienst WZI om tot een goede afstemming te komen
• gesprekken met alle betrokken instellingen om te komen tot een goed overzicht van gewenste diensten
• ontwikkelen van nieuwe spelregels m.b.t. subsidieaanvragen in samenwerking met DMO
• gesprekken met de “nieuwe” medewerkers
• vinden van een nieuwe CAO voor medewerkers
• formeren van een nieuw bestuur
• ondersteuning geven bij het zoeken van een directeur en een administrateur
• opbouwen van een dynamische organisatie met goede afspraken tussen de verschillende diensten van de gemeente Eindhoven
• vinden van een passende ruimte.

Een en ander heeft in februari 2008 geresulteerd in de oprichting van de Stichting SupportPunt met als doel mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt in te zetten voor kleine kunst- en cultuurinstellingen.
Oktober 2007 – augustus 2008 Adviseur
Gemeente Eindhoven
Afdeling Communicatie

Opdracht: hoe en op welke wijze kan Stichting Omroep Eindhoven zich omvormen van een pure vrijwilligersorganisatie tot een dynamisch communicatieplatform voor de burgers in Eindhoven.

In samenspraak met de sector Communicatie en in samenwerking met Christ van de Besselaar (Omroep Brabant) is er een rapport opgesteld waaruit blijkt wat de toekomstige rol van de plaatselijke lokale omroep zou kunnen zijn in de nabije toekomst. De uitkomsten van het onderzoek vormden de basis voor zowel het toekomstige beleid t.a.v. publieke lokale omroep (inclusief de vraag m.b.t. bestaansrecht), als voor de wijze waarop en de mate waarin de gemeente als organisatie van de zender gebruik zal willen maken t.b.v. communicatie met “de burger”.

Nadat het rapport is ingeleverd, heeft de gemeenteraad ingestemd met de bevindingen en een aanvullende subsidie in het vooruitzicht gesteld.


Mei 2007 – november 2007 Adviseur
Stichting Prehistorische Nederzetting Lelystad

Het ontwikkelen van een toekomstplan voor de vrijwilligersorganisatie SPNF, op basis van een door FlexManagement geschreven subsidieaanvraag en de daardoor verkregen subsidie, waarbij samenwerking met de Provincie Flevoland, de Gemeente Lelystad, het Flevo-landschap en het Nieuw Land Erfgoedcentrum van groot belang is. De identiteit van de SPNF dient hierbij bewaard te blijven.

Op basis van dit plan heeft de stichting SPNF de financiële middelen gekregen om een professional in te huren zodat het zich verder kan ontwikkelen.
November 2006 – juni 2010 Projectleider liveARCH
Historisch OpenluchtMuseum Eindhoven

Het Historisch OpenluchtMuseum Eindhoven was gedurende deze periode leadpartner van "liveARCH", een Europees project met een budget van € 1,4 miljoen. Dit project is verkregen op basis van een zelf ingediende aanvraag in de periode dat ik werkzaam was bij het museum in Eindhoven. Binnen dit project heeft het Historisch OpenluchtMuseum Eindhoven de coördinatierol aan FlexManagement opgedragen. De doelstellingen van dit project bestonden uit het organiseren van internationale workshops, stafuitwisselingen, een internationale tentoonstelling, nieuwe evenementen en het verbeteren van de kwaliteit van alle deelnemende openluchtmusea uit acht verschillende landen. Alle doelen zijn ruimschoots behaald en Brussel heeft het project achteraf dan ook goedgekeurd waardoor alle financiën betaald werden.

De begeleiding van de content werd door een archeoloog gedaan. FlexManagement was oa. Verantwoordelijk voor de zakelijke kant van dit project.Juni 2006 FlexManagement wordt FlexManagement BV


April 2006 – mei 2007 Interim coördinator
Stichting Meer Samen

Meer Samen was een initiatief die mensen met een niet aangeboren hersenafwijking de mogelijkheid bood een arbeidsmatige dagbesteding te hebben middels opdrachten op het gebied van webdesign, financiële administratie en cursussen. Deze stichting haalde tot voor kort haar inkomsten voor het grootste gedeelte uit incidentele subsidies, waarbij de inkomsten uit eigen activiteiten tot een minimum beperkt bleven.
Doelstelling van deze opdracht was middels een verkregen subsidie van het Instituut GAK, Meer Samen om te bouwen naar een levensvatbaar initiatief, waarbij men minder afhankelijk zou zijn van incidentele subsidies.
Naast de taken die behoorden bij deze doelstelling, was het mijn verantwoordelijkheid de zittende coördinatoren aan te sturen.

Het bestuur heeft op basis van het door FlexManagement gegeven advies de conclusie getrokken dat Meer Samen te klein was om op eigen benen te kunnen staan.


Maart 2006 – februari 2007 Adviseur
Stichting Lichtjesroute

De Stichting Lichtjesroute is een vrijwilligersorganisatie die jaarlijks rondom het bevrijdingsfeest in Eindhoven een route voorziet van lichtornamenten en lichtprojecten.

Het bestuur van de Lichtjesroute heeft FlexManagement ingehuurd om de reeds gemaakte risico-inventarisatie en –analyse te implementeren in deze vrijwilligersorganisatie.
Tevens trad ik op als adviseur van het bestuur aangaande het vrijwilligersbeleid.

Uiteindelijk is er een nieuw vrijwilligersbeleid geschreven en zijn de consequenties komende uit de Arbo-analyse geïmplementeerd.


September 2005 Project Management
Rockwool Holding

Rockwool is een Deens familiebedrijf welke zich richt op het aanbieden van steenwoloplossingen in de bouw.

Probleemstelling is het feit dat er een nieuw SAP systeem geïmplementeerd moet worden maar de verschillende groepen van specialisten (eigen en inhuur) nauwelijks samenwerkten. Hierdoor vertraging in proces en verhoging van de kosten.
Doelstelling van dit speciaal ingelaste project d.m.v. een Challenge was:
1. De verschillende landengroepen en afdelingen laten ervaren dat werken in een team je meer kracht geeft.
2. Vertalen van de ervaring van de Challenge naar het RockBis project (een SAP-implementatie project).
3. Bewustwording creëren van ‘outside-in thinking’.

De conclusie van de dag was dat dit al veel eerder had moeten gebeuren waardoor veel kosten bespaard hadden kunnen worden.Mei 2005 Project Management
Philips Consumer Electronics / Peripherals

Als project manager inhoudelijk verantwoordelijk voor het ééndaagse programma ‘from inside-out to outside-in thinking’, waarbij 120 productontwikkelaars van Philips uit 7 verschillende landen aanwezig waren.


Juni 2003 – augustus 2007 Directeur a.i.
Stichting Historisch OpenluchtMuseum Eindhoven


In eerste instantie was de opdracht gedurende een 4-tal maanden “op de tent te passen”. Door vertraging van het besluitvormingsproces binnen de gemeente Eindhoven duurde dat echter veel langer en werd de opdracht op eigen initiatief aangepast.

Het doel werd dit museum om te bouwen tot een dynamisch, naar buiten gericht, goed georganiseerden financieel gezond (geprofessionaliseerd) historisch openluchtcentrum met toekomstperspectieven. Dit doel is, mede dankzij een reorganisatie, kwaliteitsverhoging van de geboden producten en hernieuwde steun van de gemeente behaalt. Tot slot is er een CAO voor het personeel ingevoerd.

Als directeur a.i. had ik de volgende taken en verantwoordelijkheden:
• advisering aan het Stichtingsbestuur over dagelijkse gang van zaken en strategische toekomstvisie
• verantwoordelijk voor de algehele dagelijkse leiding
• verantwoordelijk voor het personeel (30 FTE en 168 vrijwilligers)
• procesverantwoordelijk voor de benoemde ontwikkelingsactiviteiten
• productverantwoordelijk conform begroting en andere beleidsstukken
• financiën.

In augustus 2007 werd afscheid genomen met nieuwe landelijke en Europese samenwerkingsprojecten, twee nieuwe accommodaties, een 62% hoger bezoekersaantal, 65% stijging van inkomsten uit eigen activiteiten en een verhoogde subsidiestroom. Naast het gehele professionaliseringstraject is de diversiteit en kwaliteit van de geboden producten en de onderhoudsstaat van het museum sterk verbeterd.

Home was in 2007 tevens leadpartner van "LiveARCH", een Europees project met een budget van € 1,4 miljoen. Binnen dit project, genaamd "liveARCH", heeft het HOME de coördinatierol aan FlexManagement BV gegeven. De doelstellingen van dit project bestaan uit het organiseren van internationale workshops, stafuitwisselingen, een internationale tentoonstelling, nieuwe evenementen en het verbeteren van de kwaliteit van alle deelnemende openluchtmusea uit acht verschillende landen.
In december 2010 heeft de organisatie het volledige project opgeleverd aan Brussel en goedkeuring verkregen.Opleiding interimmanager

Opleiding
1979-06: diploma Academie voor Lichamelijke Opvoeding
1994-07: het tweede jaar van de Master of Sportmanagement (MSM) studie afgerond. Deze opleiding wordt verzorgd door het Sport Management Instituut, onderdeel van de Rijks Universiteit Groningen.

Cursussen
• Leidinggeven
• Functioneringsgesprekken
• Schriftelijke communicatie
• Opleidingsmanagement
• Conflicthantering
• Strategisch plannen
• Time management
• Financiën
• Mentally Fit
• Maken van dossiers t.b.v. gemeenteraad en B&W
• Diverse cursussen t.b.v. kantoorautomatisering

2009-06: Cursus persoonlijke effectiviteit gevolgd. Een cursus waar eigen functioneren wordt getoetst aan toekomstplannen en de wijze waarop die gerealiseerd zouden kunnen worden.

2010-05/06: Cursus Basiscursus sportpsychologie voor coaches (Rico Schuijers - ProTask)
• Sportpsychologie in de praktijk; filosofie en werkwijze
• Mentale vaardigheden; doelen stellen (motivatie), ademhaling & ontspanning (omgaan met spanning)
• Aandacht richten (concentratie)
• Mentaal voorstellen en gedachtecontrole (zelfvertrouwen)
• (Beïnvloeden van) training- en wedstrijdmentaliteit

2012
Cursus Sportpsychologie aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen in Nijmegen.

2013
Studiebijeenkomst “Lid worden van de raad van Toezicht”

Talenkennis interimmanager

Duits en Engels op professioneel niveau

Overig

Betrokken interimmer en oog voor mensen, doelen en financiën die mensen en organisaties op de zodanige wijze ondersteund dat ze het beste uit zichzelf kunnen halen!!

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here