Flex Manager
21195 interim professionals
21195 professionals

 Select

Find similar resumes

Inspirerende Trainer / Verandermanager

Inspirerende Trainer / Verandermanager

Werkervaring interimmanager

Ik ben enthousiast en mensgericht. Ik heb een open houding, ben integer en respectvol en ben in staat mensen en organisaties in beweging te krijgen. Mijn motto is “Veranderen is Mensenwerk”.

Ik ben een echte netwerker en in staat om met alle niveaus in de organisatie in contact te komen en van daaruit mensen te enthousiasmeren en te stimuleren. Daarnaast ben ik vooral een pragmaticus en autodidact.

Door mijn achtergrond (bedrijfskundige) en ervaring ben ik in staat complexe vraagstukken op het gebied van Management en Operatie het hoofd te bieden. Daarnaast verzorg ik (management) trainingen.

Mijn kracht ligt in het leiden van (complexe) teams, planmatig, resultaat- én mensgericht (samen) werken en plezier in het in teamverband opereren.

Mijn kerncompetenties: Respect, denken in kansen, Luistervaardig, Omgevingsbewust, Communiceren, Verbinden, Organiseren, Transformeren en Resultaat gerichtheid.

In 2009 en 2010 verschillende rollen ingevuld tijdens projecten/opdrachten met een korte doorlooptijd, o.a.:
o Trainer (hoofdrol) en Coach: Voor diverse klanten/opdrachtgevers, w.o.: Rechtbanken, Assemblage bedrijf, Ministerie, Provincie. Verzorgen van trainingen en het uitvoeren van coachtrajecten op het gebied van persoonlijke vaardigheden, leiderschapsontwikkeling en implementatie.
o Netwerkcoördinator/Implementatie: Implementeren landelijk netwerk voor een kennisorganisatie. Tevens netwerkcoördinator. Verantwoordelijk voor beheer Kenniswerkers netwerk. Met name West-Nederland en Zuid-Nederland.
o Adviseur/Projectleider: Voor diverse klanten/opdrachtgevers, w.o.: MKB, Handelsorganisatie, Jeugdzorginstelling, Provincie.
o Auditor: Uitvoeren audit/evaluatie tbv Raad van Toezicht Onderwijsinstelling.
o PartnerManager (a.i.) bij Think toogether: a.i. PartnerManager van het PartnerNetwerk van Think too organisatieadviseurs. Daarnaast verdere ontwikkeling van het PartnerNetwerk.

PartnerNetwerk Consultancybedrijf (januari 2008 – januari 2009): Eindverantwoordelijk voor het PartnerNetwerk, daarnaast verdere ontwikkeling van het PartnerNetwerk.
Verantwoordelijk voor de begeleiding van Partners in Zuid Nederland, daarnaast verdere ontwikkeling van het PartnerNetwerk in Zuid Nederland.

Organisator & Uitvoerder van Conferentie over Leiderschap bij Jeugdzorg instelling (mei/juni 2008): De werkconferentie Leiderschap biedt aan de hand van korte introducties en veel oefeningen een omgeving om je visie op leiderschap te ontwikkelen, om met anderen in gesprek te gaan hoe zij daarover denken, en om een agenda, een plan te maken –als je dat wilt- voor persoonlijke, je eigen, leiderschapsontwikkeling.
Resultaat: Visie op leiderschap en de noodzaak voor leiderschapsontwikkeling, zowel persoonlijk als voor de organisatie; Helder beeld wat men onder leiderschap wil verstaan, en hoe dat zich verhoudt tot hoe anderen daar over denken; Visie op de functie van leiderschap in de organisatie; Visie op hoe men leiderschap (meer) wil uitoefenen en Een agenda voor de persoonlijke en organisatorische leiderschapontwikkeling.

Organisator & Uitvoerder bij Ziekenhuis (juli 2007 – januari 2009: gemiddeld 1 dagdeel per 2 weken): Om een versnelling aan te brengen in het verbeterrendement van het innovatie proces bij verandering van het Ziekenhuis wordt onderzocht of FreeZone Innovation ingezet kan worden. Het toepassen van FreeZone Innovation accelereert het bedenken van baanbrekende producten of diensten, zorgt voor de integratie van bestaande ideeën en elimineert die ideeën die niet toepasbaar zijn of strategisch niet passen. FreeZone zorgt voor meer diepgang en gezamenlijkheid in de projectvoorstellen door uitwerken hiervan in concrete vernieuwende oplossingen, die het bestaande ontwikkelingsproces verder helpen. Deze vernieuwende oplossingen worden in de follow-up van de FreeZone sessie in de vorm een haalbaarheidsstudie (businesscase) uitgewerkt en in besluitvorming gebracht. Daarna wordt de realisatie projectmatig ingezet.
Resultaat: Vernieuwende concepten voor het Maasstad Ziekenhuis op de gebieden transmurale diabeteszorg, 1½ lijncentrum (vaatcentrum) en Regionale IC-capaciteit.

Proces Implementatie (a.i.) Telecom (tot juli 2007): De organisatie werkt aan een schitterende organisatie en besturingsinrichting, werkend op basis van uniforme processen en bouwblokken, zodat vooral de time-to-market versnelt en de performance verbetert. Het met drive & energie organiseren, aansturen en leiden van Brown papersessies en het volgen van acties die hieruit voortkomen. Sturen op resultaat, en daarin de zachte en harde kant van veranderen te combineren.
Resultaat: Aanzet tot organisatie-, proces- en besturingsrichting. Uniforme processen en bouwblokken over de gehele procesketen (van ontwikkeling, strategie, levering, bouw en billing) van de zakelijke markt. Snellere Time-to-market en de verbeterde performance.

Professionalisering (a.i.) bij Organisatie Adviesbureau (2006): Verantwoordelijk voor professionalisering bij Organisatie Adviesbureau. Span of Control: 25 mensen.
Resultaat: Betere aansluiting resources en markt. Betere interne communicatie. Branche- en Vakgroepen ontwikkeld om markt beter te kunnen bedienen.

Innovatie (a.i.) bij Organisatie Adviesbureau (2006): Binnen Organisatie Adviesbureau nieuw label opgezet op het gebied van Integratie van de Innovatie in organisaties. Verantwoordelijk voor het algeheel management. Span of Control: 5 mensen.
Resultaat: Succesvol label in de markt gezet en organisatie ingericht.

Organisator & Uitvoerder bij Zorginstelling (2006): Organiseren en uitvoeren van een FreeZone workshop om nieuwe innovatieve oplossingen te bedenken voor het genereren van structurele inkomsten ter vervanging van teruglopende subsidies.
Resultaat: 7 innovatieve oplossingen voor nieuwe producten en/of diensten, waarvan voor 1 het Businessplan is opgesteld en door de stichting wordt gerealiseerd.

Organisator & Uitvoerder bij Corporatie (2006): Organiseren en uitvoeren van een FreeZone workshop om nieuwe innovatieve oplossingen te bedenken voor de sleutelproblematiek voor wooncomplexen.
Resultaat: 3 innovatieve oplossingen voor nieuwe diensten, waarvan voor 1 het Businessplan wordt opgesteld en door de stichting wordt gerealiseerd.

Organisatie adviseur (a.i.) bij Universiteit (2006): Een van de Faculteiten staat voor grootscheepse wijzigingen. Het betreft zowel de onderwijsstructuur als de bestuurlijke en de ondersteunende organisatie. Adviseur van het Faculteitsbestuur voor zowel in inrichting van de onderwijsvernieuwingen en voor de organisatieverandering. Span of Control: 15 mensen.
Resultaat: Goed voorbereidde besluitvorming voor zowel de onderwijs- als de bestuurlijke structuur. Betrokken bij de voorbereiding van, als de daadwerkelijke invoering.

Proces Implementatie (a.i.) bij Universiteit (2005–2006): Sturing geven aan verbeterprogramma voor processen en organisatie bij alle bedrijfsonderdelen (faculteiten, eenheden) i.h.k.v. implementatie (2006-2007) nieuw Studenten Informatie Systeem. In samenwerking met de faculteiten / eenheden verbeter- en implementatieplannen ontwikkelen. Voorbereiden implementatie. Span of Control: 10 mensen.
Resultaat: Gedegen verbeter- en implementatieplan, alsmede per faculteit een projectteam die de verbeteringen vanuit de organisatie managen. Organisatie zal zelf de verbeteringen vormgeven.

Adviseur bij Handelsorganisatie (2005): Advisering Management bij diverse organisatie vraagstukken op het gebied van de informatievoorziening en de organisatie rond de informatievoorziening.

Programma Bureau (a.i.) bij Retailer (2004–2005): Opzetten en Managen Programma Bureau in het kader van “the Way to Recovery”. Het faciliteren van het management in de uitvoering en monitoren van vernieuwingsprojecten (ICT, SoX, IFRS). Uitvoeren programmamanagement van de vernieuwingspro-jecten. Adviseren over organisatieontwikkeling/-verbetering en verandering. Span of Control: 8 mensen.
Resultaat: Programma Bureau in de vorm van een bedrijfsbureau opgezet, gemanaged en voorzien van de nodige resources. Nieuwe werkwijze geïmplementeerd en overgedragen aan de organisatie.

Projectorganisatie bij Verzekeringsmaatschappij (2003–2004): Inventarisatie, Advies en Implementatie van de inrichting van de ICT en Projectorganisatie. Implementeren van de nieuwe wijze van werken tussen afdeling ICT en de rest van de organisatie. Span of Control: 5 mensen.
Resultaat: Nieuwe werkwijze voor het aanbesteden van ICT gerelateerde projecten, protocollen ontwikkeld en beheerstructuur aangebracht.

E-Business (a.i.) bij Handelsorganisatie (2003): Programma manager voor de projecten E-Business en VPN. Span of Control: 4 mensen.
Resultaat: Opzet Standaard Programma Bureau voor de uitvoer van projecten. Implementatie van E-Business en VPN.

Teammanager (a.i.) bij Verzekeringsmaatschappij (2002-2003): Leiding geven aan het veranderingstraject voor de afdeling administratie AWBZ van een Zorgkantoor, zorgdragend voor efficiënter werken, uniforme processen en heldere communicatiestructuur voor de productieteams. Opzetten en borgen van een duidelijke structuur ICT applicatiebeheer, duidelijke structuur incasso, projectmanagement voor de implementatie van nieuwe PGB regelgeving. Directie en leidinggevenden begeleiden in de bewustwording en samenhang van de stijl van leidinggeven. Selectie en coachen afdelingsmanager + 3 teamleiders. Span of Control: 75 mensen.
Resultaat: Goed lopende afdeling, waarin de scheiding van en verantwoordelijkheden voor taken goed is afgebakend. Tevens 3 nieuwe teamleiders gerekruteerd en ingewerkt. Na afloop hadden 75 medewerkers zicht op werkprocessen en de context hiervan. Op basis van dit inzicht namen ze verantwoordelijkheid voor het behalen van eigen en teamresultaten.

Overige ervaringen periode 1976 - 2002
Als zelfstandige:
• Mediator voor Jeugdzorg Noord-Brabant (2002)
• Projectmanager Re-integratie (a.i.) in Ermelo (2001-2002)
• Projectmanager implementatie (a.i.) bij Ministerie (2001)
• Projectmanager Procesverbetering (a.i.) bij Telecom Organisatie (2000-2001)
• Projectmanager Procesverbetering (a.i.) bij Vliegtuigmaatschappij (1999–2000)
• Projectmanager Projecten (a.i.) bij Handelsorganisatie (1999–2000)
• Projectleider Millennium (a.i.) bij Gemeente (1999)
• Projectleider Euro (a.i.) bij Verzekeringsmaatschappij (1998–2000)
• Projectleider Informatie (a.i.) bij Telecom Organisatie (1997-1998)
• Projectleider Millennium (a.i.) bij Telecom Organisatie (1998)
• Trainer bij Gemeente (1998)
• Projectmanager (a.i.) bij Handelsmaatschappij (1997 – 1998)
• Projectleider (a.i.) bij Telecom Organisatie (1997)
• Projectmanager Migratie (a.i.) bij Re-intergratie organisatie (1994–1995)
• Projectmanager Pensioenprojecten (a.i.) Verzekeringsmaatschappij(1994)

In vaste dienst:
• Productmanager Pensioen Pakketten Consultancy Bureau (1991–1994)
• Consultant bij Consultancy Bureau (1991-1994)
• Consultant bij Consultancy Bureau (1989-1991)
• Consultant bij Consultancy Bureau (1988-1989)
• Projectleider ICT Projecten bij Gemeente (1980-1988)
• Teamleider Subjectsubsidies bij Gemeente (1976–1980)

Opleiding interimmanager

Bedrijfskunde (KvK); MEAO-BE; Middenstandsdiploma; Diverse AMBI-modules, Diverse Managementtrainingen, w.o.: Life Change, Levensperspectief, Managementgame, Administratieve Orga-nisatie Vaardigheden, Consulting skills, Probleem Analyse & Besluitvorming, Conflict Management, Overheidsmanagement, Implementatiemanagement, People management, Business planning, Stress Management, Persoonlijke effectiviteit en Sociale vaardigheden, Communicatie, Projectmanagement. Diverse Coaching/Trainers opleidingen/trainingen, w.o.: Coaching Circles, Integraal Coachen op basis van Enermation®, Trainersopleiding Perspectief, Human Synergistics, Emotioneel Lichaamswerk voor hoger management en coaches.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Respect, denken in kansen, Luistervaardig, Omgevingsbewust, Communiceren, Verbinden, Organiseren, Transformeren en Resultaat gerichtheid.

Talenkennis interimmanager

Nederlands (uitstekend in woord en geschrift), Engels (uitstekend in woord en geschrift).

Overig

Trainer / Coach / Intervisie (vanaf 1990) voor diverse opdrachtgevers.
Type trainingen, o.a.: Assertiviteit, Presenteren, Communiceren, Rapporteren en Schrijven, Samenwerken, Teambuilding, Persoonlijke- & Teamontwikkeling, Implementatie, Plannen & Organiseren, Vaardigheidsontwikkeling, Persoonlijk Verandermanagement, Leiderschapsontwikkeling, Organisatie ontwikkeling, Stress Management, Visie ontwikkeling, etc.

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here