Flex Manager
21202 interim professionals
21202 professionals

 Select

Find similar resumes

Projectmanager/adviseur, afdelingshoofd, coordinator, beleid

Projectmanager/adviseur, afdelingshoofd, coordinator, beleid

Werkervaring interimmanager

2008/09 Projectcoördinator
Voor de gemeente Wassenaar wordt de coördinatie verzorgd voor de bijdrage van de gemeente aan twee grote rampenoefeningen. Voorts wordt de crisisbeheersingsorganisatie beleidsmatig en inhoudelijk incl. een coachingstraject met directie en afdelingshoofden nader vorm gegeven. Tenslotte wordt een bijdrage geleverd aan een soepele overgang van de rampenbestrijdingstaak van de brandweer naar de gemeentelijke organisatie en de advisering omtrent het validatiedossier brandweer Wassenaar t.b.v. de regionalisering van de brandweer Haaglanden.

2008/09 Projectadviseur
Voor de provincie Zeeland en de veiligheidsregio Zeeland is een project gestart om te komen tot een handboek met betrekking tot bewustwording en voorkoming van de secundaire effecten van activiteiten en ongewilde gebeurtenissen vanuit de directe omgeving van een risicovol bedrijf of risicovolle activiteiten.

2008 Trainer crisismanagement
Voor een psychiatrische inrichting in Venray werden simulatieoefeningen op basis van het crisisplan met de gemeentelijke overheid in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing uitgevoerd en geëvalueerd. Knelpunten werden inzichtelijk gemaakt.

2008 Projectadviseur / coach kennistafel
Voor de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding - Landelijk Netwerk Pro-actie – is een matrouskaplan uitgewerkt waarin de verschillende organisatievormen van pro-actie en preventie in technische zin en in het kader van procesaansturing in een veiligheidsregio nader worden verduidelijkt.

2007 Projectmedewerker openbare orde en veiligheid
Voor de gemeente Korendijk werd gestalte gegeven aan een productie en presentatie voor alle gemeentelijke medewerkers waarbij inzicht werd verschaft omtrent de organisatie en uitvoering van de rampenbeheersing in de gemeente(n) en de regio.2006Projectadviseur brandveiligheid
Aan de gemeente Rijssen-Holten is ondersteuning verleend bij een handhavingstraject verblijfsrecreatie waarbij aan de aspecten bestuurlijk beleid, ruimtelijke ordening en brandweertechniek in een organisatieadvies nader inhoud werd gegeven.

2006 Projectmedewerker openbare orde en veiligheid
Voor de gemeente Hoorn is het rampenplan, de deelplannen en de draaiboeken crisisbeheersing beleidsmatig en inhoudelijk incl. een coachingstraject met directie en afdelingshoofden nader vorm gegeven.

2005-2006 Projectadviseur openbare orde en veiligheid
Voor de gemeenten Oud-Beijerland en Korendijk wordt het rampenplan, de deelplannen en de draaiboeken crisisbeheersing beleidsmatig en inhoudelijk incl. een coachingstraject vorm gegeven. In verband met de internationale dreiging aviaire influenza werd een draaiboek ontworpen en geïmplementeerd. Tenslotte werd vorm gegeven aan beleid met betrekking tot openbare externe veiligheidsaspecten.

2004 Projectmanager / trainer
Voor een psychiatrische inrichting in Venray werd een calamiteitenplan geproduceerd. Het plan werd met de gemeentelijke overheid in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing aan de overheidsregels getoetst. Het plan werd daarna tezamen met de Raad van Bestuur, de divisiedirecteuren en de gemeentelijke overheid geïmplementeerd. Vervolgens werd een aantal simulatieoefeningen ontworpen. Tenslotte vond training van de leden van de Raad van Bestuur, de divisiedirecteuren en de staf plaats.

2003 Interim - manager openbare orde en veiligheid
Voor de gemeente Oud-Beijerland werd naast de behandeling van lopende zaken beleidsmatig en inhoudelijk de deelplannen en draaiboeken crisisbeheersing nader vorm gegeven. Daarnaast werd de rampenbestrijdingsorganisatie gemeentebreed geïmplementeerd. Tenslotte werd een opleidings- en oefenplan ontworpen en in gang gezet.

2003 Projectmanager operationele planvorming massavaccinaties / bioterrorisme
Voor de gemeenten Oud-Beijerland en Korendijk werd in verband met een internationale dreiging een vaccinatieplan variola en de daarbij behorende draaiboeken ontworpen en geïmplementeerd. Daarbij vond nauw overleg plaats met regionale overheden.

2002 – 2003 Interim – manager / hoofd Beveiliging ziekenhuisorganisatie
Voor het Sint Lucas-Andreas ziekenhuis in Amsterdam werd in verband met de samenvoeging van beide ziekenhuizen alsmede de verbouw en uitbreiding van het Lucas-ziekenhuis een plan van aanpak Beveiligings- en veiligheidsaspecten ontworpen. Delen daarvan zoals de herstructurering van de bedrijfshulpverleningsorganisatie en de ontvlechting van facilitaire afdelingen werden uitgevoerd. Daarnaast werden talloze veiligheidsvraagstukken die verband hielden met de bouw- en verbouw van het ziekenhuis het hoofd geboden.
Tenslotte werd een concept-Rampenopvangplan ontworpen.

1997 Projectmanager / voorzitter projectgroep
Voor de gemeenten Beek en Meerssen werd in het operationeel rampbestrijdingsplan Maastricht – Aachen Airport ontworpen. Daarbij werd samengewerkt met het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding te Arnhem. Bij dit kenniscentrum was ik overigens van 1990 tot 2005 docent. Het plan werd met behulp van een (bestuurlijke) simulatieoefening waaraan alle disciplines die bij de bestrijding van een vliegtuigongeval een taak hebben onder mijn leiding getraind.

1996.1997Projectmanager
Voor de gemeente Geleen werd een begin gemaakt de rampenbestrijdingsplanvorming voor het complex DSM-Geleen. In samenwerking met het NIBRA te Arnhem werden de effecten van een ongeval met gevaarlijke stoffen bij DSM Geleen onderzocht en gerapporteerd.

1996 Projectsecretaris
Het mede vormgeven aan een protocol met betrekking tot de handelwijze van brandweer-
organisaties in Nederland wanneer bij de repressieve brandbestrijding de aanwezigheid van
asbest kon worden vermoed.

1995 Projectmanager
Na een periode van ernstige wateroverlast werd voor het gewest Midden-Limburg in overleg
met alle betrokkenen een operationeel organisatieplan calamiteitenbestrijding gewest
Midden-Limburg geconcipieerd en door het bestuur van het gewest vastgesteld.
De bijbehorende draaiboeken geven sturing aan de bij de bestrijding van wateroverlast betrokken disciplines.

1977-1993 Directeur / Commandant Brandweer
Leidinggeven aan en eindverantwoordelijk voor de organisatie op basis van integraal management. In deze functie werd deelgenomen in besturen, commissies en werkgroepen op nationaal en regionaal niveau. Gemandateerd tot vergunningafgifte.

1971-1977 Plv. Directeur / plv. Commandant Brandweer
Hoofd afd. brandpreventie / beoordelen van gebouwen en installaties op grond van bouw- en hinderwetgeving en verantwoordelijk voor de werving, selectie, opleiding en training van personeel.


1963 – 1971 Stuurman Grote Handelsvaart

Onroerende zaken1998–heden Makelaar in onroerende zaken
Vanaf 1996 werkzaam als taxateur van onroerende zaken in het bijzonder op het gebied van de Wet Waardering Onroerende Zaken. Na beëdiging werd voldaan aan de eisen van vakbekwaamheid die wettelijk zijn vastgesteld.
Naast bemiddeling bij de aankoop van onroerende zaken wordt juridische en taxatietechnische bijstand verleend bij bezwaar- en beroepschriften met betrekking tot de Wet Waardering Onroerende Zaken.
Tenslotte ben ik docent / auteur Wet WOZ bij de LOI te Leiderdorp, docent Wet WOZ en docent Taxatieleer bij HBO-Nederland te Arnhem en docent Wet WOZ bij IPD-opleidingen in Utrecht.

2005 Projectmedewerker
Bij de gemeente Emmen werd geparticipeerd in het projectteam afdoening bezwaarschriften Wet Waardering onroerende zaken

2000–2001 Projectmanager / trainer
Bij de start van een nieuw taxatiebureau voor onroerende zaken Taxon WOZ Consultants te Zwolle werd de opleiding en coaching van projectleiders en taxateurs inzake de Wet WOZ uitgevoerd. Vervolgens verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van de WOZ-taxaties van de niet-woningen van ca. 40 gemeenten.
Daarnaast participeerde ik in het Projectteam Automatisering Waardebepaling niet-woningen.
Opleiding interimmanager

Workshop facilitator 2003
Beëdigd makelaar in onroerende zaken 1998
Waardebepaling onroerende zaken Wet WOZ 1997
Diverse (management)opleidingen 1973 - 1993
10e Rijksopleiding beroepsbrandweerofficier 1971 - 1973
Opleiding 1e stuurman Grote Handelsvaart 1961 - 1971
MULO-A + wiskunde + scheikunde 1957 - 1961

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Sympathieke, rustige manager en adviseur. Jarenlang werkzaam geweest bij brandweer (22 jaar in vaste dienst), daarna met name op het gebied van openbare orde en veiligheid. Sinds 1998 beëdigd makelaar. Doceert op dit moment Taxatieleer en belastingen voor IPD-opleidingen in Utrecht en de cursus WOZ voor de LOI in Leiderdorp.
Typeert zijn stijl van leiding geven als “management by walking around": open, toegankelijk, dichtbij medewerkers, ruimte geven als het kan, confronteren als het moet. Is resultaatgericht en kritisch, houdt zichzelf en anderen aan afspraken en communiceert helder en direct.


Overig

Bestuurlijke ervaring:
Gemeenteraadslid en lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Ruimte en de Rekeningcommissie

Voorzitter van een stichting


 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here