Flex Manager
21202 interim professionals
21202 professionals

 Select

Find similar resumes

Adviseur, Projectmanager, Beleidsmedewerker

Adviseur, Projectmanager, Beleidsmedewerker

Werkervaring interimmanager

Werkervaring


Financiën
· Vaststellen van de jaarlijkse exploitatiebegrotingen
· Verzelfstandiging accommodaties
· Het opstellen van een financiële risicoanalyse (bij verzelfstandiging)
· Advisering inzake de zogenaamde bruidsschatregeling
· Het opstellen van maand, jaar en meerjarige begrotingen
· Het doorberekenen van de exploitaties van zwembaden, sportvoorzieningen, multifunctionele accommodaties en Brede Scholen
· Het maken van financiële risico analyses
· Het redigeren van adviezen aan college en voorstellen/besluiten voor de gemeenteraad
· Het berekenen van bouwbudgetten
· Het selecteren van bouwprojecten
· De voorbereiding voor de aanbesteding van bouwprojecten
· Het voeren van een projectbegroting
· Het adviseren begeleiden van de procedure inzake de Europese aanbesteding
· Het uitvoeren van vastgoedtransacties
· Het maken van een investeringsanalyse
· Het controleren van de begrote budgetten

Huisvesting
· Het beoordelen van aanvragen aan de hand van wet - en regelgeving
· Het opstellen van het jaarlijks programma huisvesting voor (Brede) Scholen, etc.;
· Het redigeren van adviezen aan college en voorstellen/besluiten voor de gemeenteraad
· Het berekenen van bouwbudgetten
· Het opstellen en wijzigen van de gemeentelijke huisvestingsverordening
· Het zelfstandig voeren van het op overeenstemming gerichte overleg
· Het opstellen van de jaarlijkse plannen voor groot onderhoud
· Het ontwikkelen en implementeren van een Brede School
· Het adviseren begeleiden van de procedure inzake de Europese aanbesteding
· Onderzoek en rapportage evaluatie van investeringsplannen

Personeel
· Het opstellen van formatie en formatieplannen
· Het opstellen van personeelsbeleidsplannen (maatwerk)
· Het voeren van functioneringsgesprekken
· Het controleren van de uitvoering van de afspraken
· Het voeren van zogenaamde ‘slecht nieuws gesprekken’
· Begeleiding medewerkers bij zoeken passende andere functie
· Toepassing procedure gedwongen ontslag (op staande voet)


Beleidsadvisering
· Onderzoek en rapportage behoefte aan sportvoorzieningen
· Advisering met betrekking tot specifieke situaties inzake subsidiëring
· Advisering met betrekking tot ontwikkelingen Brede School
· Advisering en het optreden bij bezwaarschriftenprocedures
· Het opstellen van sportbeleid
· Het opstellen van een ontwikkelingsbeleid voor Brede Scholen

Management
· Het geven van leiding, alsmede werkbegeleiding aan ambtenaren in gemeentelijke organisaties
· Het opleiden en/of begeleidende van nieuwe ambtenaren in de dagelijkse praktijk

Presentaties
· Het presenteren van beleidsplannen en begrotingen
· Het presenteren van exploitatievisies
· Het presenteren van nieuwbouwprojecten
· Het opzetten van en uitvoeren cursussen

Exploitaties
· Het ontwikkelen van zwembaden, sportvoorzieningen, multifunctionele accommodaties en Brede scholen
· Het managen van zwembaden, sportvoorzieningen, multifunctionele accommodaties en Brede Scholen
· Het opstellen van exploitatieplannen en het schrijven van programma´s van eisen voor nieuwbouwprojecten van zwembaden, sportvoorzieningen, multifunctionele accommodaties en Brede Scholen
· Het opstellen van haalbaarheidsonderzoeken voor zwembaden, sportvoorzieningen, multifunctionele accommodaties en Brede Scholen
· Het opstellen van exploitatieplannen voor zwembaden, sportvoorzieningen, multifunctionele accommodaties
· Het opstellen van beleidsplannen voor maken van nieuw beleid voor zwembaden, sportvoorzieningen, multifunctionele accommodaties en Brede Scholen
· Het opstellen van de verschillende begrotingen
· Het opstellen van de jaarlijkse plannen voor groot onderhoud
· Het opstellen van jaarverslagen
· Het opstellen van een arbo en ontruimingsplannen

Ondernemen
· Het opstellen van een ondernemingsvisie
· Het opzetten, inrichten en besturen van een BV
· Het opzetten van een acquisitienetwerk
· Het opstellen, berekenen en uitbrengen van offertes
· Het uitvoeren van B.T.W.aangiften en het opstellen van een jaarverslag

Functies
· Financieel adviseur
· Projectmanager
· Exploitatie manager
· Brede school ontwikkelaar
· Verzelfstandiging manager
· Samenwerkingsmanager P.P.S constructies
· Assurantie adviseur/ beheerder
· Projectontwikkelaar
· Planontwikkelaar
· Economisch adviseur
· Administrateur
· Huisvesting manager
· Makelaar
· Commercieel adviseur
Opleiding interimmanager

Opleiding : M.A.V.O. diploma 1975.
Atheneum diploma 1978.
vakken: Nederlands, Biologie.
H.E.A.O. bedrijfseconomie en commerciële economie 1993
Diploma H.O.V. (Ondernemersdiploma)
Universitaire studie bedrijfseconomie doctoraal 2000
met specialisatie commerciële economie
Met de voorbereidingsmodule voor het leraarschap
E.H.B.O. ARBO diploma


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Kennis van : Acquisitie bij gemeenten
Het geven van leiding
Het ondernemen, kan zelfstandig werken
Financieringen
Gemeentelijke begrotingen
Planontwikkeling en Projectontwikkeling
Samenwerking vormen P.P.S. constructies
Exploitaties en hypotheken


Talenkennis interimmanager

Talen : Nederlands/EngelsOverig

Bereidheid tot : Studie

Studerend voor : Assurantie diploma B

Inzetbaar : Interim, freelance, deeltijd en tijdelijke in Noord Nederland

Persoonlijkheid : Een gedreven ondernemer


 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here