Flex Manager
21202 interim professionals
21202 professionals

 Select

Find similar resumes

Programma / Project manager, kwartiermaker, beleidsmedewerke

Programma / Project manager, kwartiermaker, beleidsmedewerke

Werkervaring interimmanager

Kennis domeinen

Mijn kennis ligt vooral binnen het sociale domein en richt zich op de overheid en non-profit sector, en de overlappende delen met de private sector. Daar waar bijvoorbeeld samenwerking met de private sector van belang is of daar waar de private sector ondersteuning nodig heeft bij het benutten van overheids- of Europese fondsen.

Het gaat dan specifiek om projectmanagement, veranderingstrajecten, interim management, projectinitiëring en kwartier maken. Ik ben een sparringpartner voor directies en programmamanagers en geef inhoudelijke adviezen. Ik adviseer over projecten, verbeteringen van het primaire proces, inrichting van de organisatie en innovatie vanuit de inhoud en geef ook graag de implementatie hiervan vorm.

Inhoudelijk heb ik kennis van subsidies, onderwijs, sociale zaken en werkgelegenheid, toeleiding naar werk, gemeentelijke gezondheidsdiensten, infectieziekten, emotionele problematiek, jeugd, drugs en alcohol, veiligheid, lokaal bestuur, water en sanitatie, internationale betrekkingen, internationale en Europese samenwerking, democratisering en ontwikkelingssamenwerking.

Werkervaring en opdrachten

2012 Advies opdracht voor Conclusion Advies en Management

Opdrachtgever: Justitiële Jeugd Inrichting Teylingereind (Ministerie van Justitie).
Opdracht: Het in kaart brengen van de mogelijkheden voor het benutten van beschikbare capaciteit in jeugdzorg sector, middels interviews met de Raden van Bestuur en directies vanuit de jeugdzorg aanbieders, jeugdzorg GGZ/LVB, justitiële jeugdinstellingen, jeugdreclassering en de grote steden (Top600 criminele jongeren aanpak).
Resultaat: QuickScan met aanbevelingen

2010 - 2012 Kwartiermaker & Programmamanager Subsidie Bureau
Opdrachtgevers: Gemeentelijke Sociale Dienst (SoZaWe), Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), Dienst Jeugd Onderwijs en samenleving (JOS), Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR).
Opdracht: In opdracht van de stuurgroep vanuit de directies van de diensten, de oprichting van het Subsidie Bureau voor het sociale domein van de gemeente Rotterdam;
Procesbegeleiding van gemeentelijke diensten naar internationale samenwerkingsverbanden;
Projectmanager/initiëring complexe internationale projecten met projectteams tot 25 man.

Als kwartiermaker voor het subsidiebureau was ik verantwoordelijk voor opzet en de positionering van het bureau binnen en buiten de gemeente Rotterdam, het positioneren van de gemeentelijke diensten uit het sociale domein, en het opzetten van Europese projecten met nationale en internationale partijen. Vanuit mijn tweede rol vanuit het bureau, als adviseur op Europese subsidie trajecten, was ik tevens hands-on bezig met het opzetten van Europese projecten en samenwerkingsverbanden. Ik zocht de mogelijkheden voor financiering en zette vervolgens internationale projecten op. Ik was hiermee ondersteunend aan de directies van de diensten en verschillende clusterdirecties binnen de GGD, SoZaWe, OBR en JOS om de financiële taakstellingen te bereiken. Op inhoudelijk niveau werkte ik nauw samen met clusterdirecties en afdelings- en programmamanagers waarvoor ik innovatieve strategische projecten ontwikkelde en consortia oprichtte met externe partijen vanuit Rotterdam en andere Europese landen.

Resultaat: Na de eerste opzet van het Europese Subsidie Bureau en opbouw van een intern netwerk heb ik in 2010 2,7 miljoen Euro aan subsidies binnengehaald. In het eerste half jaar van 2011 heb ik met verschillende partijen binnen de gemeente 5 Europese subsidieaanvragen gedaan t.b.v. 9,5 miljoen Euro. Projecten varieerden van emotionele problematiek van de jeugd tot infectieziektebestrijding en toeleiding naar de arbeidsmarkt.

Projecten:
Opzet innovatief samenwerkingsverband met 10 internationale partijen en vormgeving project op het gebied van infectieziekten bestrijding en het gebruik van innovatieve methodieken, voor de beheersing van de grensoverschrijdende impact op verschillende doelgroepen in Rotterdam en Europa.
Ontwikkeling van een project en de opzet van een samenwerkingsverband op het gebied van emotionele problematiek en jeugd – kennis uitwisseling, ontwikkeling innovatieve interventies, nieuwe methodieken in het bereik van moeilijk bereikbare doelgroepen.
Opzet samenwerkingsverband en ontwikkeling project op het gebied van toeleiding naar werk en aansluiting van het jongeren potentieel op de marktvraag vanuit de Rotterdamse haven. Samenwerking in Rotterdam met onderwijs instellingen, werkgevers organisaties, Rotterdamse haven en consortium partners uit Antwerpen en het Verenigd Koninkrijk.
Opzet samenwerkingsverband en vormgeving project op het gebied van Drugs en Alcohol en innovatieve behandel methodieken met Franse en Engelse partners.
Andere projecten op het gebied van integratie, huiselijk geweld, werkgelegenheid, ESF, samenwerking private sector, sportparticipatie, en versterking beroepsgericht onderwijs

2009 Interim projectcoördinator Innovatie en Ontwikkeling, Bibliotheek Rotterdam
Organisatie van evenementen, waaronder North Sea Round Town, de Kinderboekenweek en de ontwikkeling van digitale literaire wandelingen door de stad Rotterdam. Daarnaast fondswerving voor de projecten en het coördineren van vrijwilligers voor de uitvoering.

2005 – 2008 Senior Programmamanager / Beleidsadviseur, HBO-raad, Den Haag

Programmamanager versterking hoger beroepsonderwijs in ontwikkelingslanden;
Beleidslobby ministerie - hoger beroepsonderwijs in ontwikkelingslanden;
Begeleiding van 30 beroepsonderwijsexperts van 10 Hogescholen in complexe
veranderingstrajecten op 15 Vietnamese Universiteiten;
Beleidsontwikkeling - uitbreiding samenwerkingsverbanden 17 Hogescholen naar West-Afrika.

Dagelijks management van drie grote, door Buitenlandse Zaken gefinancierde projecten van in totaal 8 miljoen Euro, in Vietnam en Zambia op het gebied van versterking van het hoger beroepsonderwijs. Daarnaast voerde ik de beleidslobby voor het platform ontwikkelingssamenwerking binnen de vereniging van hogescholen, waarmee ik het Nederlands Hoger Beroepsonderwijs een plek op de kaart heb weten te geven bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor het Bestuurders Platform heb ik in samenwerking met de Voorzitter, Doekle Terpstra, en andere bestuurders van 17 hogescholen de portefeuille uitgebreid naar West-Afrika onder meer door de organisatie van een bestuurdersreis en het opbouwen van een partnernetwerk in Ghana en Benin waaruit nieuwe samenwerkingsprojecten zijn ontstaan met onder andere EU financiering.
 
2004 - 2005 Directie adviseur, World Health Organization, WSSCC, Genève Zwitserland

Adviseur van voormalig Minister Ontwikkelingssamenwerking, Jan Pronk, voorzitter WSSCC;
Organisatie Water, Sanitation and Hygiëne Forum Dakar;
Procesbegeleiding innovatie bestuur WSSCC;
Programma management WASH.

Als adviseur voor Jan Pronk, heb ik het Water, Sanitation and Hygiene Forum in Dakar georganiseerd waar 500 internationale bestuurders aan deelnamen. Daarnaast heb ik de eerste digitale internationale verkiezingen georganiseerd voor het bestuur van de WSSCC, en daarmee wereldwijd kiezers en bestuurders geactiveerd vanuit de WatSan sector. Vanuit Genève heb ik de publicatie 'Making Every Drop Count' gecoördineerd en was ik verantwoordelijk voor de bestuursvergaderingen en het monitoren van WASH programma’s wereldwijd.

2003 Interim projecten en consultancy opdrachten

In 2003 heb ik als zelfstandig consultant een aantal opdrachten gedaan, waaronder het opstellen van drie financieringsaanvragen bij het Ministerie van Economische Zaken voor de tuinbouw sector in Ethiopië. Daarnaast heb ik voor Kip Content Development een internationaal netwerk van samenwerkende conservatoria opgezet en ben ik interim raadsgriffier geweest voor de gemeente Westvoorne.

2001 Beleidsmedewerker lokaal bestuur, Tropen Instituut, Amsterdam

Samen met de ontwikkelingsorganisatie SNV, heb ik een internationale conferentie over decentralisatie in Mali voorbereid en uitgevoerd. Daarnaast heb ik samengewerkt met de Commissie Decentralisatie en de Universiteit in Burkina Faso voor het opzetten van een onderzoek naar decentralisatie van nationaal bestuur en de invloed hiervan op de lokale gemeenschappen.

1999 – 2000 Projectleider proces en veranderingsmanagement, Contigo, Leidschendam

Als projectleider was ik verantwoordelijk voor een aantal projecten waaronder:
 Procesbegeleiding van de reorganisatie bij KPN Netwerk Bouw;
 Procesbegeleider mobiele nummer overname – begeleiding van acht providers van mobiele
telefonie in het ontwikkelen van een gezamenlijke dienst voor klanten;
 Procesbegeleiding voor de invoering van een nieuw betalingssysteem voor een keten Franse
kappers met vestigingen door het gehele land;
 Adviesopdracht: beleidsonderzoek lokaal bestuur voor SNV.

1997 – 1998 Beleidsmedewerker, Institute for Democratic Alternatives for South Africa

Als beleidsmedewerker bij de afdeling ‘Community Policing’ van IDASA begeleidde ik samen met mijn collega's de opzet en ontwikkeling van Community Police Forums. Ik heb trainingen ontwikkeld en uitgevoerd voor bewoners en politiemensen van de townships. Daarnaast heb ik onderzoek gedaan in de townships voor de monitoring en evaluatie van de projecten.

1995 Stagiair-onderzoeker United Nations Higher Commisioner for the Refugees, Zaïre

In Goma heb ik mijn scriptie-onderzoek gedaan over de Rwandese vluchtelingencrisis. Het onderzoek gaat over de machtsstrijd van de Rwandese leiders en de invloed hiervan op de hulpverlening van de Verenigde Naties en internationale NGO's. Daarnaast heb ik voor de directie van de Raad van Hoofdcommissarissen van de Nederlandse Politie een evaluatie gedaan van internationale missies door Nederlandse Politie mensen.

Opleiding interimmanager

Opleidingen

1990 – 1996 Doctoraalstudie Bestuurskunde, Erasmus Universiteit & Universiteit Leiden
Politiek-Bestuurlijk Management en Ontwikkelingsbestuur (diploma)
1993 – 1994 Ontwikkelingsbestuur, Universiteit van Louvain la Neuve, België (certificaat)
1989 – 1990 Franse taal en letterkunde, Universiteit van Amsterdam
1983 – 1989 VWO, Scholengemeenschap Spieringshoek, Schiedam (diploma)
 
Trainingen en cursussen

2000 – 2010 Verschillende trainingen en workshops op het gebied van project- en programma- management, financieel management, beleidsontwikkeling en het schrijven van beleidsvoorstellen, persoonlijke effectiviteit, transactionele analyse, subsidies, het opzetten van internationale samenwerkingsprojecten, en het geven van workshops.

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

procesbegeleiding, resultaatgericht, faciliterend en samen ontwikkelen.

Talenkennis interimmanager

Vloeiend Frans en Engels, moedertaal Nederlands.

 Select

Candidate search for

interimmanagementPaste your project description here